dwwdw
strzałka powrót

RODO a monitoring prywatny – co musisz wiedzieć, zakładając kamery na swojej posesji?

Czy przepisy RODO mają wpływ na monitoring prywatny? Wydawać by się mogło, że rejestrowanie obrazu z kamer umieszczonych na własnej posesji to sprawa osobista – w końcu masz prawo do ochrony swojego mienia. Jak się okazuje, istnieją określone przypadki, w których monitoring prywatny jest regulowany przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy i jakie obowiązki nakładają na Ciebie przepisy RODO? O tym w poniższym artykule.

Listopad

Kiedy przepisy RODO mają wpływ na monitoring prywatny?


Tę kwestię reguluje art. 2. ust. 2. RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


„2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
 a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
 b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
 d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.”


Z powyższego fragmentu wynika, że przepisy RODO nie wpływają na monitoring prywatny, jeśli rejestrujesz jedynie obraz z terenu własnej posesji do celów osobistych. Wykorzystywanie kamer do użytku prywatnego o charakterze osobistym nie powoduje nałożenia na ich właściciela obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


Sytuacja wygląda inaczej, gdy monitoring wideo obejmuje również teren poza prywatną posesją. Jeśli w zasięgu Twoich kamer znajduje się również przestrzeń publiczna, np. chodnik czy fragment ulicy – musisz przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.


Wynika to z wyroku ogłoszonego przez Trybunał Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie prywatnego monitoringu wizyjnego a czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, którego fragment brzmi:


„(...)wykorzystywanie systemu kamer przechowującego zapis obrazu osób na sprzęcie nagrywającym w sposób ciągły, takim jak dysk twardy, zainstalowanego przez osobę fizyczną na jej domu rodzinnym w celu ochrony własności, zdrowia i życia właścicieli domu, który to system monitoruje również przestrzeń publiczną, nie stanowi przetwarzania danych w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze w rozumieniu tego przepisu.”


Monitoring prywatny – kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych?


Warto zwrócić uwagę na fakt, że monitoring wizyjny nie zawsze związany jest z przetwarzaniem danych osobowych. Do ich przetwarzania dochodzi jedynie wtedy, gdy obraz z kamer zawiera wizerunek osób (lub inne dane osobowe) oraz jest utrwalany i gromadzony na nośnikach danych. Jeśli więc instalujesz kamery jedynie do bieżącego podglądu tego, co dzieje się na Twojej posesji lub przykładowo instalujesz kamery na podczerwień, które uniemożliwiają identyfikację osób – nie przetwarzasz danych osobowych.


Co możesz monitorować?


Ważne jest wskazanie powodu i celu, w związku z którym monitorujesz swoją posesję. Zwykle uzasadnionym interesem stosowania monitoringu domu jest ochrona osób i mienia. Wykorzystywanie kamer do celów osobistych jest uzasadnione i legalne, jeśli np. chcesz zabezpieczyć swój teren, na którym w przeszłości doszło do kradzieży lub włamań.


Równie dopuszczalne jest także monitorowanie osób, które pracują na Twojej posesji w związku z wykonywanym zadaniem. Możesz więc obserwować pracę robotników budowlanych czy opiekunki do dziecka za pomocą monitoringu wideo. Pamiętaj jednak, że nagrany wizerunek należy do danych osobowych, dlatego nie możesz udostępniać zapisów z kamer osobom postronnym lub publikować w internecie nagrania zawierającego wizerunek takiej osoby.


Warto również pamiętać, że jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, w grę wchodzą przepisy związane z Kodeksem Pracy i monitoringiem pracowników, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule.


Monitoring a RODO – o czym warto wiedzieć?


Do uzasadnionego celu, jakim jest ochrona mienia, należy dobrać właściwe środki – dlatego nagrywanie dźwięku uznawane jest za naruszenie prywatności monitorowanych osób.


Czego nie możesz monitorować?


Instalując systemy monitoringu na swojej posesji, Twoim celem najczęściej jest ochrona własnego mienia. Musisz jednak pamiętać o tym, że zamontowane kamery nie mogą naruszać prywatności osób postronnych. Dlatego zabronione jest monitorowanie wizyjne sąsiedniej posesji lub pobliskiego terenu należącego do innych osób.


RODO a obowiązki związane z monitoringiem prywatnym


Jeśli kamery na Twojej posesji obejmują również fragment przestrzeni publicznej, stajesz się administratorem danych osobowych i musisz przestrzegać przepisów wynikających z RODO. Są to obowiązki, do których należy m.in.:  • Informowanie o kamerach – oznacz swój teren w widoczny sposób i poinformuj innych, że prowadzisz monitoring swojej posesji (wskaż m.in. w jakim celu ją monitorujesz)

  • Określenie czasu przechowywana nagrań – jako administrator danych odpowiadasz za bezpieczeństwo danych osobowych. Im krócej będziesz je przechowywać, tym mniej danych musisz zabezpieczać.

  • Zabezpieczenie sprzętu i nagrań – kamery, urządzenia oraz systemu monitoringu powinny gwarantować ochronę danych osobowych i chronić je przed dostępem osób nieupoważnionych.

  • Zapewnienie dostępu do danych – osoby, których dane osobowe widnieją na nagraniach, mają prawo dostępu do nich. Podobnie jak Policja lub ubezpieczyciel, którzy mogą wykorzystać zapisy z kamer w związku z zaistniałym przestępstwem lub wypadkiem.


Chcesz zainstalować monitoring w swoim domu i zwiększyć bezpieczeństwo mienia? Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją, aby mieć pewność instalacji systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.