strzałka powrót

Kto i w jakiej formie może otrzymać nagrania z monitoringu?

Nagrania z monitoringu z miejsca pracy lub prywatnej posesji mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych. Dlatego ich udostępnianie wiąże się z kilkoma zasadami wynikającymi z ustawy RODO. Komu i w jakiej formie możesz je przekazać? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

Kto i w jakiej formie może otrzymać nagrania z monitoringu?

Komu można udostępniać nagrania z monitoringu?


Podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, kto może żądać nagrania z monitoringu oraz komu można je udostępnić bez naruszenia RODO. Taka sytuacja może wystąpić w dwóch przypadkach. Wtedy gdy o udostępnienie nagrań z monitoringu wnioskuje: 1. osoba widoczna na nagraniu, której dotyczą zarejestrowane na kamerze dane osobowe i która ma prawo do ich uzyskania na podstawie art. 15 ust. 3 RODO: „1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich (…).” Może to być np. pracownik lub osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza zainstalowany monitoring. 2. osoba trzecia, której nie ma na nagraniu, lecz jego udostępnienie wynika z prawnie uzasadnionego interesu tej osoby. Np. gdy zarejestrowany obraz z kamer może być dowodem w postępowaniu sądowym. Takie sytuacje reguluje art. 6 ust.1 lit. f RODO:  „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”  Osoba trzecia, które dane osobowe nie są widoczne na nagraniach z monitoringu, może wnioskować o ich udostępnienie. Jednak to, czy dane nagranie zostanie mu przekazane, uzależnione jest od oceny administratora danych osobowych. Do takich przypadków często dochodzi np. w sytuacji, gdy na parkingu zostaje uszkodzony samochód, a teren, na którym doszło do zdarzenia objęły zainstalowane kamery. Wtedy o nagranie z monitoringu może ubiegać się zarówno poszkodowany, jak i Policja czy ubezpieczyciel.


W jakiej formie przekazywać zarejestrowany obraz z kamer? Udostępnianie nagrań z monitoringu a RODO


Nagrania z monitoringu można udostępnić zarówno osobie, której dane dotyczą, jak i osobie trzeciej. Jednak forma, w jakiej administrator danych osobowych przekazuje kopię nagrań, uzależniona jest od kilku sytuacji i przede wszystkim od regulacji związanych z RODO. • Jeśli osoba wnioskuje o udostępnienie nagrań, na której widoczne są wyłącznie jej dane osobowe, administrator może przekazać takie nagrania w niezmienionej formie, jako kopię danych zarejestrowanych na kamerze. • Jeśli osoba wnioskuje o udostępnienie nagrań, na której oprócz jej danych osobowych widoczne są też dane osobowe innych osób, administrator również może przekazać takie nagrania. W tym wypadku jednak ważna jest ochrona prawa i interesu osób trzecich. Przed udostępnieniem kopii nagrań należy np. zamazać sylwetki lub wizerunek innych osób, które ujęto na nagraniu, aby uniemożliwić ich identyfikację. • Jeśli osoba trzecia wnioskuje o udostępnienie nagrań, na której widoczne są dane osobowe osób postronnych, administrator może przekazać takie nagrania w formie, która chroni interes osób trzecich, np. zamazując ich twarze. Od tej sytuacji można jednak wskazać wyjątek, który obejmuje sytuacje związane np. z włamaniem lub napaścią. Jeśli o udostępnienie nagrań z monitoringu ubiega się Policja lub ubezpieczyciel oraz są one potrzebne do przeprowadzenia danego postępowania – należy ocenić zasadność udostępnienia danych osobowych. W niektórych przypadkach nie jest konieczne zamazywanie wizerunków osób widocznych na nagraniu. Zobacz:Monitoring a RODO – o czym warto wiedzieć?