strzałka powrót

Jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie w formie monitorowania SSP z bezpośrednim powiadamianiem Państwowej Straży Pożarnej.

To jakie budynki muszą obowiązkowo podlegać ochronie w formie monitorowania SSP określa rozporządzenie MSWiA z dnia 7.06.2010r.

monitoring

Wg. rozporządzenia system monitoringu pożarowego z automatycznym wzywaniem straży pożarnej musi zostać umieszczony w: 1. budynkach handlowych lub wystawowych:

  1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,

  2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2; 2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

 3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

 4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;

 6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

 7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

 10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

 11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

 12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

 13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

 14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

 15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

 16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

 17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

 18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

 19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

 20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;

 21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.


Wg. pkt. 2 ww. rozporządzenia tym regulacjom nie podlegają budynki obronne oraz więzienia i areszty.