strzałka powrót

Czym jest i jaką funkcję pełni SUFO?

SUFO to szczególna jednostka działająca w ramach agencji ochrony osób i mienia. Jak jest tworzona, czym się charakteryzuje oraz jakie są jej główne zadania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się szczegółów.

Blog - lipiec

Czym jest SUFO?

SUFO to Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna, czyli wewnętrzna służba ochrony powoływana przez prywatnego przedsiębiorcę, która funkcjonuje w ramach profesjonalnej agencji ochrony osób i mienia. SUFO może zostać stworzona przez prywatne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia jedynie po uzyskaniu koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozwolenia na broń palną wydawanego na okaziciela.

Działania SUFO regulowane są przez Ustawę o Ochronie Osób i Mienia z 1997 roku, a jej funkcjonowanie kontroluje Komendant Główny Policji. Według danych przedstawiony przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji na dzień 31.12.2019 w Polsce istnieje 869 jednostek SUFO.

Jaką funkcję pełni jednostka SUFO?

Według wspomnianej Ustawy wewnętrzne służby ochrony SUFO pełnią kilka określonych funkcji. Są to:


  • ochrona mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu,
  • ochrona ważnych urządzeń, które zlokalizowane są poza granicami chronionego terenu i obiektu,
  • konwojowanie mienia,
  • realizacja zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji.

W przeciwieństwie do podstawowych funkcji, które pełni niekwalifikowany pracownik agencji ochrony osób i mienia, zadania SUFO mogą być realizowane jedynie przez kwalifikowanych pracowników ochrony, o których szerzej pisaliśmy w poprzednich wpisie na naszym blogu.

Przeczytaj poprzedni wpis: Ustawa o ochronie osób i mienia. Jakie prawa i ograniczenia posiada pracownik ochrony?

Uprawnienia pracowników SUFO w agencji ochrony osób i mienia

W praktycznym ujęciu zagadnienia, przez SUFO muszą być obsługiwane podmioty podlegające obowiązkowej ochronie. Warto, aby przedstawiciel instytucji zainteresowanej ochroną miał pełną świadomość co do obowiązkowego lub nieobowiązkowego charakteru ochrony jego obiektu. Szczegóły w tym zakresie powinny być zapisane w planie ochrony obiektu.

W takich okolicznościach patrol zmotoryzowany obsługujący obiekt podlegający obowiązkowej ochronie musi składać się z nie mniej niż dwóch kwalifikowanych i uzbrojonych pracowników ochrony.

Do głównych praw, jakie posiadają pracownicy działający w ramach specjalistycznej formacji SUFO, zalicza się:


  • legitymowanie osób wchodzących na chroniony obszar,
  • ujmowanie osób na terenie chronionego obiektu,
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego (w tym siły fizycznej),
  • posiadanie i używanie broni palnej.

Mają oni obowiązek współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, obrony cywilnej, a także z pracownikami straży miejskiej.