strzałka powrót

Czym jest i co powinien zawierać plan ochrony obiektu?

Plan ochrony obiektu odzwierciedla całą koncepcję zabezpieczenia danego budynku, obszaru lub urządzeń. Nie istnieje jednak jeden uniwersalny plan, który spełni swoją funkcję dla dowolnego obiektu. Podczas sporządzania planu ochrony należy brać pod uwagę nie tylko przepisy prawa, ale indywidualną charakterystykę danej jednostki. Jakie elementy powinien zawierać?

Czym jest plan ochrony obiektu?


Plan ochrony obiektu to dokument określający m.in. rodzaj oraz zakres ochrony danej jednostki. W przypadku realizowania obowiązkowej ochrony obiektu jego treść jest uzgadniana z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, natomiast w aspekcie zagrożeń terrorystycznych z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury ABW. Może być sporządzony jedynie przez kwalifikowanego pracownika ochrony, od którego wiedzy i doświadczenia zależy skuteczność całego planu.


Zobacz: Czym zajmuje się profesjonalna agencja ochrony?


Jaki jest cel sporządzania planu ochrony obiektów?


Gotowy plan ochrony obiektu ma na celu zagwarantowanie jego bezpieczeństwa i ochronę przed niedozwolonymi działaniami, m.in. przestępstwami i wykroczeniami oraz wejściem osób nieuprawnionych na teren obiektu. Odpowiednio sporządzony plan ochrony powinien także obejmować aspekty dotyczące zagrożeń zewnętrznych związanych z siłami przyrody, np. powodziami, pożarami czy silnymi wiatrami. W zakres planu wchodzi także ochrona jednostki przed zagrożeniem wewnętrznym wynikającym z zachowań pracowników, np. nieprzestrzeganiem zasad BHP.


Co powinien zawierać gotowy plan ochrony obiektu?


Gotowy projekt planu ochrony obiektu zawiera 6 podstawowych elementów, do których zaliczane są:  1. Charakterystyka obiektu

  2. Analiza potencjalnych zagrożeń oraz aktualnego stanu bezpieczeństwa

  3. Ocena aktualnego poziomu ochrony

  4. Informacje dotyczące SUFO (specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej)

  5. Dane określające rodzaj zabezpieczeń technicznych

  6. Zasady opisujące organizację i wykonywanie ochrony obiektu


Aby zapewnić skuteczność sporządzonego planu ochrony, każdy z tych elementów powinien być opracowany w sposób precyzyjny i dokładny.


Zobacz: Rola i zalety monitoringu wizyjnego w firmie


Jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie?


Według Art. 5. ust. 1. Ustawy o ochronie osób i mienia: "Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne".


Wyżej wspomniana Ustawa określa także ogólną listę kategorii tych obiektów. Są to np. zakłady produkujące uzbrojenie, porty morskie i lotnicze, banki i przedsiębiorstwa wytwarzające lub przechowujące pieniądze w dużych ilościach, a także zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej oraz archiwa państwowe.